Nieuwe initiatieven

Notitie KiKaRoW Rondje NL 2019.

Notitie KiKaRoW Rondje NL 2019.

1. Inleiding

In 2013 heeft de KiKa-actie Draag Uw Steentje Bij” plaatsgevonden om een start te kunnen maken met de realisering van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum in de stad Utrecht, het Prinses Máxima Centrum. In dit nieuwe kinderoncologisch centrum wordt alle beschikbare kennis en kunde op het gebied van kinderoncologie gebundeld om zowel behandelingen als onderzoeken nog beter te kunnen laten verlopen en zodoende:
a. het genezingspercentage te verhogen van 75% naar 95% (NB. Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak no. 1 bij kinderen; een kwart van de kinderen overlijdt nog steeds)
b. minder pijn en strijd tijdens de behandeling
c. meer kwaliteit naar de toekomst toe.

2. KiKaRoW

In 2004 is de stichting KiKaRoW opgericht. Door het maken van de overtocht naar Engeland en terug werd in 2005 een nettobedrag van € 285.000,- aan sponsorgelden voor KiKa (Kinderen Kankervrij) door leden van de U.R.K.V. Michiel de Ruyter bij elkaar geroeid. Zij roeiden met een Yole de Mer genaamd The Vin, vernoemd naar de in 2004 aan leukemie overleden Vinnie, kleinzoon van de voorzitter. Het motto van KiKaRoW was en is:”Kinderkanker de wereld uitroeien”. KiKaRoW en Michiel de Ruyter ontvingen hiervoor in 2005 de KNRB-wisseltrofee.

In het kader van de realisatie van het Prinses Máxima Centrum heeft de stichting KiKaRoW het plan opgevat om de vaderlandse roeiwereld door middel van het roeiproject Rondje NL te “mobiliseren” en zodoende een substantieel bedrag voor het Prinses Maxima Centrum bijeen te brengen voor het researchproject “De LATER (= Lange termijneffecten van de behandeling van kinderkanker) studie”.

3. Prinses Máxima Centrum

In 2014 is het Prinses Máxima Centrum in Utrecht op kleine schaal gestart en is de zorg voor een deel van de kinderen met kanker geconcentreerd. Ook zijn de eerste researchgroepen gestart met behulp van KiKa. In februari 2016 is de 1e paal voor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum geslagen. De officiële opening/ingebruikneming heeft in juni 2018 plaatsgevonden. Voor nadere informatie over KiKa en het Prinses Máxima Centrum verwijzen wij u kortheidshalve naar de site van KiKa (www.kika.nl).

4. Rondje NL

In Nederland doen ruim 5.000 survivors (= overlevenden van kinderkanker) mee aan het researchproject. Deze studie staat speciaal in het teken van onderzoek naar de late(re) effecten als gevolg van de ondergane behandelingen zoals: onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking, extreme vermoeidheid en vervroegde veroudering. Hiervoor is geld benodigd, veel geld. Met € 500.000 wordt een substantiële bijdrage aan dit lang lopende project geleverd. De insteek van dit roeiproject het Rondje NL is om de roeisport in te zetten als middel en dit project uit te
laten voeren met eerdergenoemde Yole de Mer – The Vin – door bemanningen bestaande uit (jeugdige) roei(st)ers, die zelf kanker hebben gehad en zo mogelijk (ex) top-roeiers. De route van het Rondje NL (met een stuk buitengaats en IJsselmeer) is zodanig gekozen, dat zoveel mogelijk roeiverenigingen aangedaan gaan worden. Deze unieke formule biedt ex-kinderkankerpatiënten i.s.m. de vaderlandse roeiwereld de kans een bijdrage te leveren aan de realisering van de LATER-studie in het Prinses Màxima Centrum. Op 13 april 2019 zal het vertrek plaatsvinden vanaf URKV Michiel de Ruyter te Uithoorn om 14 weekenden later te eindigen bij RV Viking te Utrecht. De totale afstand is 1400 km. Kijk hier voor de route.

5. Randvoorwaarden

a. De stichting KiKa/Prinses Màxima Centrum/SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) hebben hun commitment afgegeven
Ex-kinderkankerpatiënten zijn/worden benaderd met de vraag of zij belangstelling hebben om aan dit project mee te doen.

b. Commitment KNRB/roeiverenigingen
De KNRB verleent haar medewerking aan dit project. KiKaRoW is in de gelegenheid gesteld het projectplan te presenteren in een bestuursvergadering en tijdens een ALV; ondersteuning via de site/nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen. Verenigingen zijn benaderd en verlenen hun medewerking om het project te kunnen uitvoeren. Belangrijk aspect hierbij zijn de acties en de organisatie van de instructie aan de nieuwe roeiers.

c. Veiligheid
Net als bij de KiKaRoW in 2005 staat veiligheid van de deelnemers weer voorop. Dat betekent feitelijk dat dezelfde veiligheidsprocedures gehanteerd zullen worden als m.b.t. de KiKaRoW het geval was. De KNRM/het Reddingmuseum heeft in dat kader haar medewerking reeds toegezegd en tijdens de gehele route zal The Vin begeleid worden door een volgboot, de Tjerk Hiddes. The Vin zal moeten voldoen aan alle ter zake te stellen veiligheidseisen.

6. Haalbaarheid

Het project is primair door KiKa/Prinses Màxima Centrum/SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) op haalbaarheid getoetst. Het plan wordt door de KNRB onderschreven.

7. Organisatie

De organisatie van het project is inmiddels volledig ingevuld en bestaat uit een bestuur, comité van aanbeveling, raad van advies, ambassadeurs, veiligheidsteam, pr- en sponsorteam etc.
Het bestuur wordt gevormd door: A.P. Vuil (voorzitter), A.J. Schröder (vicevoorzitter), Chr.L. Gispen (secretaris), A.J. Tijdeman (penningmeester) en M.J. Peters. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alle te maken kosten worden via crowdfunding en sponsoring gedekt. Verwachting is dat er van alle binnenkomende gelden meer dan 95% kan worden besteed aan het project.
KvK nummer: 34211529; RISN-nummer: 816823716.

8. Belangrijke mijlpalen voor Rondje NL

  • Eind april 2016: initiële toetsing
  • Eind mei 2016: gesprekken/ afstemming met KiKa/Prinses Máxima Centrum/SKION
  • Eind augustus/begin september 2016: terugkoppeling naar “denktank”
  • November/december 2016: presentatie aan bestuur KNRB
  • December 2016/januari 2018: presentatie aan verenigingen (de organisatie van het hele project vergde meer tijd dan aanvankelijk gepland)
  • Voorjaar 2018 tot maart 2019: instructie nieuwe roeiers bij diverse verenigingen
  • Vanaf april 2019 Rondje NL (start 13 april bij URKV Michiel de Ruyter Uithoorn)
  • September 2019: uitreiking cheque t.b.v. de Later-studie aan het Prinses Máxima Centrum